Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy Statement

Als Stichting Konot staan we er voor dat we zorgvuldig met persoonlijke gegevens van uw kinderen en onze medewerkers omgaan. 
We doen er alles aan om deze gegevens te beschermen en we houden ons aan deze wet. 
Dat deden we voorheen uiteraard ook al maar met de nieuwe aangescherpte AVG wet zijn we er ons nog meer van bewust. 
Momenteel zorgt Stichting Konot ervoor om te voldoen aan de nieuwe privacy-wetgeving. 
Er is al veel geregeld en gebeurd maar er is ook nog genoeg te doen. 
Binnenkort kunt u op deze website alle informatie vinden over ons aangescherpte privacy beleid. 

AVG Nieuwsbrief

Het kan u niet zijn ontgaan, de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is vanaf 25 mei 2018 een feit. Deze wet stelt strengere eisen aan het verwerken van persoonsgegevens dan tot nu toe het geval was. Middels deze brief willen wij u informeren over de AVG en wat dit betekent voor de school van uw kind. 

Waarom verwerken wij gegevens? 
Konotscholen verwerken persoonsgegevens van leerlingen, om verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo zijn er bijvoorbeeld gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling en om (leer)vorderingen bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht. Samengevat verwerken wij gegevens van uw kind om goed onderwijs te kunnen geven en om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen. 

Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal, dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. 

Welke gegevens verwerken wij? 
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouder/verzorger hebben gekregen omdat die voor inschrijving ook zijn vereist. U kunt hierbij denken aan contactgegevens, BSN, allergieën en informatie die nodig is in het kader van veiligheid. Daarnaast houden we leervorderingen van uw kind bij in ons schooladministratiesysteem ParnasSys, en in onderwijskundige programma’s die wij gebruiken tijdens de lessen (vanwege de diversiteit en het aantal onderwijskundige programma’s, niet per programma in deze brief genoemd). 

Hoe gaan wij om met de gegevens van onze leerlingen? 
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij uit van die gegevens, die noodzakelijk zijn om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, GGD/JGZ, leerplicht, onderwijsinspectie, samenwerkingsverband en accountant. Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan digitaal lesmateriaal of een administratiesysteem, waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Konot. Met dergelijke organisaties sluiten we verwerkersovereenkomsten af, waarin onder andere is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden. 

Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen. De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen gebruikt door de medewerkers die dit nodig hebben voor de uitvoering van hun werk. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren hiervoor de wettelijke bewaartermijnen.