Geschiedenis van de Plechelmusschool

Onze school was eerder gebouwd dan de kerk. In ongeveer 1750 stond er al een school op de plaats Ruëgg (nu Nijhuis). Deze bestond aanvankelijk uit 1 ruimte. In 1800 werd er een nieuwe school gebouwd op de plek waar nu de kerk staat. Na 30 jaar dienst werd de school weer afgebroken, om plaats te maken voor de huidige kerk "Sint Plechelmuskerk" in 1831. Het onderwijs moest toen uit noodzaak worden ondergebracht in een boerderij. Die boerderij brandde helaas af en in De Lutte kon 4 jaar geen onderwijs meer worden gegeven. 


In 1835 werd er door de gemeente Losser een nieuwe school gebouwd dicht aan de Plechelmusstraat/Dorsplein. Deze bestond tot 1868 waarna hij werd afgekeurd. Toen werd hij afgebroken en werd er wéér een nieuwe school gebouwd Deze werd al gauw uitgebreid met een derde lokaal. Aan het lager onderwijs werden steeds hogere eisen gesteld. In 1912 was de school uitgegroeid tot een 6-klassige school. De school toen was een openbare school.

De godsdienstlessen (kinder-leer lessen) werden in een apart gebouw gehouden buiten schooltijd om of op zondag. Dit gebouw werd "Katechismuskamer" genoemd; voor sommigen klinkt dit bekend in de oren. Godsdienst en onderwijs waren gescheiden van elkaar. Ook was er toen nog geen leerplicht en konden de kinderen vrijwillig naar school.

In 1920 kwam er een wet "Algemene Leerplichtwet". Deze zorgde ervoor dat kinderen onderwijs moesten volgen. Dit had tot gevolg dat veel kerkbesturen de openbare scholen van de gemeentes aankochten. Zo ook het Lager-onderwijs gebouw van de gemeente Losser. Er was nu vrijheid van onderwijs. De godsdienstlessen, de Katechismusleer en de bijbelse geschiedenis werden toen ook in het lesrooster opgenomen.

De gemeente nam de school op een gegeven moment over en er werden 4 nieuwe lokalen bijgebouwd. De eerste vergadering als bijzondere school vond plaats op maandag 6 maart 1922 in een van de lokalen van de R.K.B.L.S. te De Lutte. Tevens werd er in deze vergadering een heilig man gekozen die de nieuwe lokalen zal moeten inwijden. In de herfst werd van 1963 werd het nieuwe 8-klassige schoolgebouw geopend (17 november 1963). In 1965 tot 1970 werd de school nogmaals uitgebreid tot een 12-klassige lager school met een handvaardigheidlokaal en een overblijfruimte.  
 
Eind vijftiger jaren werd het kleuteronderwijs wettelijk geregeld. Achter de huidige school werd daarom in 1964/65 een nieuwe kleuterschool gebouwd. De ontwikkelingen gaan door. Op 1 augustus 1985 wordt de "Wet op het basisonderwijs" uitgevoerd. Lagere school en kleuterschool gaan op in een instituut genaamd "basisschool". 


De Basisschool blijft de naam "Sint Plechelmusschool" houden. Uiteindelijk werd het geheel overgedragen aan het huidige bestuur de KONOT. Dit gebeurde in 1998. In de huidige basisschool Sint Plechelmusschool wordt nog steeds de basis gelegd en gevormd om je verder tot een goed mens voor de huidige maatschappij te kunnen ontwikkelen.  In 2012 is de oude school afgebroken en is er een prachtig nieuw schoolgebouw gebouwd waar we nog steeds gebruik van maken. 

Onze school