voor contact kunt u mailen naar:
mr.plechelmus@konot.nl  

 

Wat is de MR?


De Medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en dat hun belang wordt behartigd. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid.

Visie
De MR heeft een ondersteunende rol om het welzijn van de kinderen te vergroten, door advies en instemming te geven op veranderend beleid.De MR wil ertoe bijdragen dat basisschool St. Plechelmus een school is waar kinderen op kunnen groeien in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve omgeving. Hierbij staat belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal.

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De MR van de St. Plechelmusschool bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden.

Namens de ouders:
Jos Lohuis
Joe Mullins
Charlotte Meulenbroek
Marieke Smidt

Namens het team:
Irma Bonnes
Ingrid Pol
Esther Egberink
Eliane Boerkamp

Welke bevoegdheden heeft de MR?
De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het schoolbestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding (ouders en personeel) heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn.

Waarvoor kun je de MR benaderen?
Als ouders of leerkrachten vragen of opmerkingen hebben over de gang van zaken op school, dan kunnen zij daarvoor altijd één van de MR-leden benaderen. Misschien kan de MR niet direct iets met de betreffende vraag of opmerking doen, maar de MR vindt het wel belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over wat er leeft onder ouders en leerkrachten.

Voor een overzicht van onderwerpen waarvoor advies of instemming van de MR gevraagd wordt verwijzen we naar: www.infowms.nl

Voor het jaarverslag van het schooljaar 2022-2023 klik je op onderstaande link.

Voor het jaarplan 2023-2024 klik je op onderstaande link.