Doel
De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur,
medezeggenschapsraad en het onderwijzend personeel met betrekking tot onderwijs en
vorming van de leerlingen binnen de school en verband houdende met de school te
bevorderen.
De ouderraad zorgt in goede samenwerking met het schoolteam voor een juiste coördinatie en ontwikkeling van de diverse activiteiten en zorgt zo nodig voor nieuwe activiteiten.

Concrete doelstellingen van de ouderraad zijn:
- de belangen van kinderen en ouders behartigen;
- de contacten tussen ouders en team bevorderen;
- meewerken van ouders op school bevorderen (ouderparticipatie);
- de ouderbijdrage beheren;
- de ouders vertegenwoordigen bij team, medezeggenschapsraad en andere instanties
(bijvoorbeeld gemeente);
- mede-organiseren van allerlei activiteiten op school;
Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar worden er in de groepen 1 en 5 verkiezingen
gehouden om de vacatures op te vullen. Uit deze 8 zgn. contactouders wordt door henzelf het dagelijks bestuur gekozen.

Samenstelling schooljaar 2022-2023

Voorzitter: Sanne Koertshuis 
Secretariaat: Anne Hesselink 
Penningmeester: Jeroen Bosch 
Leden:
Joe Mullins
Anke Heskamp
Henrieke Groothuis
Sanne Kamphuis
Ellen Lohuis
Jolien Keizer-Bergman
Manon De Cocq van Delwijnen
Monique Bernhard
Ellen Loohuis

De Ouderraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan ze bijwonen en met evenveel recht van spreken zijn of haar zegje doen. De data van de vergaderingen staan op de jaarkalender. Bij behandeling van speciale activiteiten en bijzondere aangelegenheden worden de betreffende personen ook voor de vergadering uitgenodigd.

Ouderbijdrage
Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, het schoolreisje, de museumbezoeken, de sportdag en dergelijke niet doorgaan.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Ouders worden
verzocht zich bij aanmelding op onze school de (vrijwillige) bijdrage te
voldoen. De ouderraad geeft een verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage. 

Het rekeningnr van de ouderrraad is:
NL27RABO013313831 tnv K Olde Scholtenhuis-Welhuis St OR St. Plechelmusschool

Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad, neem dan contact op met de
contactouder uit de groep van uw kind. U kunt ook de voorzitter van het dagelijks bestuur
benaderen.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt U ons ook mailen.
Het mailadres is: ouderraaddelutte@gmail.com.