Doel
De ouderraad wordt door en uit ouders van onze school samengesteld. Zij heeft tot doel het contact en samenwerking tussen ouders, leerkrachten en kinderen te bevorderen. De ouderraad zorgt, in goede samenwerking met het schoolteam, voor een juiste coördinatie en ontwikkeling van de diverse activiteiten en zorgt zo nodig voor nieuwe activiteiten.

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden er in de groepen 1 en 5 verkiezingen
gehouden om de vacatures in te vullen. Uit deze 8 zgn. contactouders wordt door henzelf het dagelijks bestuur gekozen.

Concrete doelstellingen van de ouderraad zijn:
- de belangen van kinderen en ouders behartigen;
- de contacten tussen ouders en team bevorderen;
- meewerken van ouders op school bevorderen (ouderparticipatie);
- de ouderbijdrage beheren;
- de ouders vertegenwoordigen bij team, medezeggenschapsraad en andere instanties
(bijvoorbeeld gemeente);
- mede-organiseren van allerlei activiteiten op school.

Samenstelling schooljaar 2023-204

Voorzitter: Sanne Koertshuis 
Secretariaat: Anne Hesselink 
Penningmeester: Manon De Cocq van Delwijnen

Leden:
Joe Mullins
Sanne Kamphuis
Ellen Lohuis
Jolien Keizer-Bergman
Manon De Cocq van Delwijnen
Susanne Wigger
Ibo Ercan
Bente Homan(personeel)

De Ouderraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan ze bijwonen en met evenveel recht van spreken zijn of haar zegje doen. De data van de vergaderingen staan op de jaarkalender. Bij behandeling van speciale activiteiten en bijzondere aangelegenheden worden de betreffende personen ook voor de vergadering uitgenodigd.

Vrijwillige ouderbijdrage
1x per jaar vragen we een vrijwillige ouderbijdrage van ouders om activiteiten, waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder deze bijdrage kunnen op school activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, het schoolreisje, de museumbezoeken, de sportdag en dergelijke niet doorgaan. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor schooljaar 2023-2024 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrag € 37,50. De ouderraad legt verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage. Het verzoek tot de vrijwillige ouderbijdrage wordt gedaan via een bericht op Social School.

Het rekeningnr van de ouderrraad is:
NL27RABO013313831 t.n.v. K. Olde Scholtenhuis-Welhuis St. OR St. Plechelmusschool

Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad, neem dan contact op met de
contactouder uit de groep van uw kind. U kunt ook de voorzitter van het dagelijks bestuur
benaderen.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u ons ook mailen.
Het mailadres is: ouderraaddelutte@gmail.com.